Rezervacija imena društva

Postupak rezervacije imena društva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu propisan je Zakonom o sudskom registru (NN 90/11) i omogućen Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12).

U HITRO.HR uredima rezervacija imena društva podnosi se elektroničkim putem kroz uslugu eTvrtka kroz koju se kreira i šalje nadležnom Trgovačkom sudu elektronički obrascu RZ s potrebnim prilozima (dokaz o uplati, objašnjenja i/ili dokazi za ime društva). Da bi se rezervacija imena društva provela na ovakav način potrebno je osobno doći u HITRO.HR . Zakonski rok  Trgovačkom sudu je tri dana da donese odluku na temelju zaprimljene dokumentacije.

Napomena: U rok od 3 dana ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena Suda, rok od 3 dana teče od sljedećeg radnog dana.

Osim podnošenja Prijave rezervacije imena društva kroz uslugu eTvrtka isti se može dostaviti na obrascu RZ u dva primjerka koji moraju biti ispunjeni elektronički na računalu, ispisani i nakon toga vlastoručno potpisani.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati sudske pristojbe, a prema potrebi i druge priloge (objašnjenja i/ili dokaze za ime društva). Ispisani (papirnati) oblik obrasca RZ i dokaz uplati sudske pristojbe potrebno je dostaviti osobno u HITRO.HR ili na Trgovački sud. Jedna prijava i uplata pristojbe odnosi se na rezervaciju jednog imena društva.

Napomena:  Ukoliko je ime/naziv na jednom od službenih jezika Europske unije prilikom rezervacije imena/naziva potrebno je dostaviti presliku prve stranice rječnika i presliku stranice na kojoj je riječ  sa značenjem te riječi na hrvatskom jeziku.

Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena društva, te ukoliko ista zadovoljava sve zakonske kriterije vrši provedbu iste. Rezervirano ime društva vidljivo je na portalu sudreg.pravosudje.hr i vrijedi 30 dana, te ukoliko u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis u sudski registar, rezervirano ime društva se briše.