Rezervacija imena trgovačkog društva

U HITRO.HR uredima rezervacija imena društva podnosi se elektroničkim putem kroz uslugu eTvrtka kroz koju se kreira i šalje nadležnom Trgovačkom sudu elektronički obrascu RZ s potrebnim prilozima (dokaz o uplati, objašnjenja i/ili dokazi za ime društva).

Postupak rezervacije imena društva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu propisan je Zakonom o sudskom registru (NN 90/11) i omogućen Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12).

U HITRO.HR uredima rezervacija imena društva podnosi se elektroničkim putem kroz uslugu eTvrtka kroz koju se kreira i šalje nadležnom Trgovačkom sudu elektronički obrascu RZ s potrebnim prilozima (dokaz o uplati, objašnjenja i/ili dokazi za ime društva). Da bi se rezervacija imena društva provela na ovakav način, potrebno je osobno doći u HITRO.HR . Zakonski rok Trgovačkom sudu je tri dana da donese odluku na temelju zaprimljene dokumentacije.

Napomena: U rok od 3 dana ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena Suda, rok od 3 dana teče od sljedećeg radnog dana.

Osim podnošenja Prijave rezervacije imena društva kroz uslugu eTvrtka isti se može dostaviti na obrascu RZ u papirnatom obliku u dva primjerka koji moraju biti popunjeni elektronički na računalu, ispisani i nakon toga vlastoručno potpisani.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaz o uplati sudske pristojbe, a prema potrebi i druge priloge (objašnjenja i/ili dokaze za ime društva). Ispisani (papirnati) oblik obrasca RZ i dokaz uplati sudske pristojbe potrebno je dostaviti osobno u HITRO.HR ili na Trgovački sud. Jedna prijava i uplata pristojbe odnosi se na rezervaciju jednog imena društva.

Napomena: Ako je ime/naziv na jednom od službenih jezika Europske unije prilikom rezervacije imena/naziva potrebno je dostaviti presliku prve stranice rječnika i presliku stranice na kojoj je riječ sa značenjem te riječi na hrvatskom jeziku.

Trgovački sud u roku od tri dana provjerava prijavu rezervacije imena društva, te ukoliko ista zadovoljava sve zakonske kriterije vrši provedbu iste. Rezervirano ime društva vidljivo je na portalu sudreg.pravosudje.hr i vrijedi 30 dana, te ako u roku od 30 dana ne bude podnesena prijava za upis u sudski registar, rezervirano ime društva se briše.

VAŽNO! Napomene pri odabiru imena društva:

"Tvrtka" je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.

 • Tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog suda.

 • Valja poštivati "načelo istinitosti" - što znači da podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti.

 • Tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva, npr. OBLAK d.o.o. za usluge

 • Tvrtka se mora moći razlikovati od druge; sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ni druga prava drugih osoba.

 • Ako je u tvrtki sadržano ime koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržane u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju.

 • Riječ "Hrvatska", te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti (Ministarstvo uprave).

 • Tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkome smislu.
  Izuzetno sastojci tvrtke koji se tamo navode mogu se unijeti u tvrtku uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društva.

 • U tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njezinih nasljednika.

 • U tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla samo ako ga se koristi na prikladan način uz pristanak nasljednika.

 • Naznaka imena tvrtke trgovačkog društva mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, a mogu se koristiti i arapski brojevi.
  Ostali sastojci tvrtke moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 • Tvrtka trgovačkoga društva može sadržavati pojedine strane riječi drugih jezika ako one čine ime, odnosno tvrtku člana društva ili robni ili uslužni žig člana zaštićen u Republici Hrvatskoj, odnosno njegova društva registriranog u Republici Hrvatskoj, ili ako su uobičajene u hrvatskom jeziku, ili ako za njih nema odgovarajuće riječi u hrvatskom jeziku, ili ako se radi o riječima na mrtvom jeziku.

 • Tvrtka se može upisati u sudski registar i u prijevodu na jedan ili više jezika.

Primjenjuje se:

 • Načelo zakonitosti – sud će odbiti upis tvrtke koja nije u skladu sa odredbama zakona
 • Načelo isključivosti – ne može se upisati u sudski registar tvrtka koja je jednaka ili se jasno ne razlikuje od ranije upisane tvrtke
 • Načelo prvenstva – sud će upisati onu tvrtku koja je ranije prijavljena (u slučaju prijave tvrtki istog naziva istom registarskom sudu).